Salgsbetingelser - forbrukerkjøp

Våre standard salgsbetingelser for varer og tjenester.

1. Innledning

Nedenfor følger våre standard salgsbetingelser for varer og tjenester.

2. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere, særlig lov om forbrukerkjøp og lov om håndverkertjenester.

3. Generelt

Disse salgsvilkår gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Viken Elektro AS til forbrukere.

4. Avtaleparter

Selger er Viken Elektro AS og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den person som er oppgitt i bestillingen, og betegnes i det etterfølgende som kjøper/kjøperen.

Informasjon om Viken Elektro AS

Org nr.: 899 250 842

Hovedkontorets adresse:
Vaterlandsveien 27,
3470 Slemmestad
 

Telefon til kundesenter: 31 28 01 00 

Epost: firma@vikenelektro.no 

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for kjøperen når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Bestillingen er bindende for selgeren når bestillingen er bekreftet. Kjøper bekrefter i bestillingen at vedkommende er over 18 år.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. Partenes plikter

Før oppstart av leveransen skal kjøperen gi selgeren alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for arbeidet som skal utføres. Det påhviler kjøperen å klargjøre arbeidsplassen før oppstart, samt å gi selgeren adkomst. Arbeidene er forutsatt utført innenfor tidsrommet 07-15.30.

Kjøperen er ansvarlig for å gi selgeren skriftlig byggteknisk informasjon som er relevant for oppdraget, inklusiv anvisning for hulltagning og festepunkter. Selgeren er ikke ansvarlig for konsekvenser av manglende byggteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, dårlig feste i mur/treverk og lignende.

Dersom ikke annet er avtalt skal selgeren i den grad det er nødvendig foreta opprydding etter arbeidets utførelse, herunder fjerne emballasje og avfall, demontere opprigget utstyr og materiell, samt å feie. Vask og rengjøring utover dette er kjøperens ansvar.

7. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling ved bestilling eller ved levering.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen leveres.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 10 dager fra mottak.

8. Levering

Levering er skjedd når varen er levert og/eller montert, avhengig av hva som inngår i avtalen.

Leveringstidspunkt avtales mellom partene etter at varen er bestilt i nettbutikken, normalt innen 20 virkedager etter bestillingen.

9. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med disse salgsbetingelser.

10. Avbestilling og angrerett

Kjøpet omfatter varer som skal monteres i fast eiendom, og er normalt ikke underlagt angrerett, jf angrerettsloven § 22. 

Angreretten gjelder ikke avtaler om:

a. (varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre)

c. (tjenesten er levert)

e. (levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner)

Kjøper erkjenner at når installatøren starter arbeidet med å installere varene, vil angreretten gå tapt.

Avbestilling må skje innen 48 timer før avtale montering, hvis ikke tilkommer det avbestillingsgebyr.

Dersom kjøpet likevel skulle omfattes av angrerettsloven (f.eks fordi montasjen utgjør en svært liten del av leveransen og varen ikke blandes med andre varer) følger kjøperens rett til å angre bestemmelsene i angrerettloven.

Kjøperen må i så fall gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, inklusiv montering og demontering. Demontering kan kun skje ved bruk av autorisert installatør, og dokumentasjon for at dette kravet er oppfylt må fremlegges.

11. Reklamasjon

Hvis det foreligger en forsinkelse eller mangel må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg forsinkelsen eller mangelen. Reklamasjon kan skje senest innen to år. Dersom varen eller resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Noen produkter leveres med garanti fra produsenten. Dersom garantien går ut over det som er selgers ansvar etter lov om håndtverkertjenester eller kjøpsloven, kan selgeren være behjelpelig med å rette kravet mot produsenten, men selger er ikke ansvarlig for om produsenten oppfyller garantien eller kostnader knyttet til utskifting av produkt dersom dette ligger utenfor selgers lovbestemte ansvar.

Reklamasjonen bør av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

12. Forsinkelse og mangler – kjøperens rettigheter

Dersom selgeren ikke leverer i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, retting, omlevering, heve avtalen og/eller kreve erstatning for direkte tap fra selgeren. Kravet bør fremsettes skriftlig. Innholdet i misligholdsbeføyelsene følger bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven, alt etter hvilken lov som regulerer kjøpet.

Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Innholdet i misligholdsbeføyelsene følger bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven, alt etter hvilken lov som regulerer kjøpet.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreverenter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkassator for videre inndriving. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

14. Personopplysninger

Personvernerklæring for selgeren kan leses her

15. Priser

Den oppgitte prisen for varen og/eller tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, inklusiv mva.

16. Endringer

Viser det seg behov for tilleggsarbeid, det vil si arbeid utover det som er angitt i dette tilbudet, kan kjøperen be om et tilbud på dette. Selgeren skal oppgi pris og fremdriftskonsekvens til kjøperen, Bestilling av tilleggsarbeidet skal dokumenteres skriftlig.

17. Salgspant

Med mindre annet følger av panteloven, har selgeren salgspant i den leverte varen inntil den er betalt i sin helhet inkludert renter og omkostninger.

18. Forbehold

Det tas forbehold for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. De tilbudte priser er gitt ut fra gjeldende priser fra våre leverandører. Grunnet stor usikkerhet knyttet til vareleveranser grunnet Corona og krig i Europa er prisen fra våre leverandører usikker. Vi må derfor ta forbehold om en endring av de tilbudte priser på materiell tilsvarende økningen i priser fra våre leverandører, frem til vi eventuelt har inngått omforent avtale om vår leveranse. Vi må ta forbehold om fremdrift knyttet til vareleveranser og eventuelle myndighetsbestemte forhold.

19. Konfliktløsning og rettsvalg

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Alle tvister skal løses etter norsk rett.

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for deg og dine behov.